Herroepen

Herroepingsrecht / retour van producten

Bij de aankoop van onze producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Gebruikte producten zijn uitgesloten van retour.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Je kan het product retourneren 

Binnen de opzichttermijn van 14 dagen, ingaande op de eerst volgende dag na aflevering. in de -voor zover redelijkerwijs mogelijk- originele fabrieksverpakking.

Indien je gebruik maakt van het herroepingrecht worden de kosten in geval van herroeping verzendkosten voor rekening genomen door de koper indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht 

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

Als het product overeenkomstig specificaties van de consument zijn besteld of speciaal voor de consument wordt geproduceerd en dit is vermeld bij de orderbevestiging of binnen 2 dagen nadien. 

DOWNLAOD HIER HET HERROEPINGSFORMULIER